Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρωγός στη...

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, αφοσιωμένη από το 1958 στην καταπολέμηση του καρκίνου, συμμετέχει στο ερευνητικό έργο Incisive, στο πλαίσιο του Horizon, κύριου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Το INCISIVE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 42 μηνών, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “DT-TDS-05-2020 – AI for Health Images” και στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα νέα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων απεικόνισης για περιπτώσεις καρκίνου. Το INCISIVE αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση μοτίβων σε μεγάλο όγκο απεικονιστικών δεδομένων καρκίνου, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό την ερμηνεία των σύνθετων δεδομένων απεικόνισης και υποστηρίζοντας την πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την επισήμανση και τον σχολιασμό δεδομένων, καθώς και τη διάθεση και την κοινή χρήση δεδομένων απεικόνισης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση και στην επικύρωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI) για βελτιωμένες μεθόδους απεικόνισης.

Menu