ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.

Σταλίκα Ε.¹, Λαβδανίτη Μ.², Χουβαρδά Ι.¹
¹ Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών, Τμήματος Ιατρικής, Α.Π.Θ
² Τμήμα Νοσηλευτικής, Δι.Πα.Ε

Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός μίας βάσης καταγραφής κλινικο-βιολογικών δεδομένων και ψυχομετρικών χαρακτηριστικών των ασθενών με Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα στα στάδια θεραπείας και παρακολούθησης. Το πλαίσιο χρήσης μια τέτοιας βάσης επικεντρώνεται κυρίως στην εκτίμηση των ανεπιθύμητων παρενεργειών, της κόπωσης και των επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής τους στα πλαίσια λήψης διαφορετικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

  • Συναίνεση ασθενούς
  • Κλινικοβιολογικά δεδομένα
  • Απεικονιστικά δεδομένα

Σχ.1: Συλλογή δεδομένων κατά τη διάγνωση και την διαχρονική παρακολούθηση του ασθενούς.

Σχ.2 Απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων τωνδεδομένων πολυπαραγοντικών ασθενειών όπως οι κακοήθειες.

Αποτελέσματα : Η μοντελοποίηση των παραπάνω δεδομένων θα επιτρέψει την κατανόηση των επιμέρους σχέσεων & την ανάδειξη των υποκείμενων παθογενετικών μηχανισμών. Συμπεράσματα : Προτείνεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παρακολούθησης των ασθενών, το οποίο θα περιλαμβάνει (i)συστηματική καταγραφή των αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών δοκιμασιών, (ii) κλινικοβιολογικά χαρακτηριστικά και (iii) στοιχεία από το ιατρικό φάκελο του ασθενούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu