Βελτιώνοντας τα «εργαλεία» έγκαιρης διάγνωσης κακόηθων νεοπλασιών...

Πλατφόρμα βασισμένη σε αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης και δημιουργία μίας συλλογής δεδομένων από απεικονιστικές μεθόδους που σχετίζονται με τη διάγνωση, την πρόβλεψη και την παρακολούθηση πλήθους κακοηθειών.

Η αύξηση του όγκου και της διαθεσιμότητας δεδομένων υγείας, ιδίως της ιατρικής απεικόνισης  περιπτώσεων καρκίνου, σε συνδυασμό με την εμφάνιση νέων  αλγορίθμων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και τη Μηχανική Μάθηση (ΜL) προσφέρουν πρωτοφανείς ευκαιρίες για τη βελτίωση της ακρίβειας της διάγνωσης, της πρόβλεψης και της παρακολούθησης κακόηθων νεοπλασιών, επιτρέποντας έτσι τη λήψη έγκαιρων και τεκμηριωμένων αποφάσεων καθημερινής κλινικής πρακτικής. Το INCISIVE είναι ένα ερευνητικό έργο διάρκειας 42 μηνών που έχει ως στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των ήδη υπάρχοντων μεθόδων απεικόνισης για περιπτώσεις κακοηθειών.

Το ερευνητικό πρόγραμμα INCISIVE καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση μοτίβων σε «μεγάλου-όγκου» απεικονιστικά δεδομένα διάφορων κακοηθών νεοπλασιών , βελτιώνοντας  την έγκαιρη διάγνωση αυτών, βρίσκοντας εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική. Επίσης αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την σήμανση, αποθήκευση και διαμοιρασμό των δεδομένων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς στοχεύοντας στη βελτίωση των απεικονιστικών μεθόδων .

Το έργο έχει δύο βασικούς πυλώνες:

Τη δημιουργία μίας πλατφόρμας «ανοικτής πρόσβασης» βασισμένη σε αλγορίθμους και μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης με απώτερο στόχο την ανάλυση εικόνων διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων που συμβάλουν στη διάγνωση, σταδιοποίηση και πρόγνωση των διάφορων τύπων νεοπλασματικών κακοηθειών.

Επιπρόσθετα, η βελτίωση των προγνωστικών μοντέλων και των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, θα συμβάλει περαιτέρω στη βελτίωση των καθημερινών κλινικών πρακτικών και στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Τη δημιουργία ενός αποθετηρίου εικόνων ελεύθερης πρόσβασης για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς. Το αποθετήριο θα περιλαμβάνει πλήθος εικόνων από διάφορες κλινικές καρκινικές οντότητες των οποίων η λήψη έγινε με διαφορετική μέθοδο απεικόνισης και προσέγγισης (CT, MRI, PET, MMG κ.α)
Οι εικόνες επιπλέον του εκπαιδευτικού σκοπού θα αποτελέσουν και το «υπόστρωμα» για την εκπαίδευση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και μοντέλων μηχανικής μάθησης  για την εφαρμογή τους προς την κατεύθυνση της έγκαιρης διάγνωσης και δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης διαφόρων νεοπλασιών.

Τα Εργαλεία του έργου θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε τέσσερις τύπους καρκίνου

Καρκίνος του Πνεύμονα

Ακριβής ανίχνευση κακοηθών αλλοιώσεων μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC), με πιθανή επέκταση των διαγνωστικών δυνατοτήτων των μοντέλων σε μονήρεις πνευμονικούς όζους σε μελλοντικά πιλοτικά προγράμματα.

Καρκίνος του Μαστού

Μη επεμβατική διαγνωστική λύση χαμηλού κόστους για τη διευκόλυνση αξιόπιστου και προσιτού περιοδικού ελέγχου και την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης μέσω έγκαιρης διάγνωσης.

Καρκίνος του Παχέος Εντέρου

Διαστρωμάτωση του κινδύνου για τους ασθενείς, πρόβλεψη του κινδύνου μετάστασης και της ανταπόκρισης του ασθενούς στη θεραπεία με σκοπό να επηρεαστεί θετικά η καθημερινή κλινική πρακτική για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Καρκίνος του Προστάτη

Αποτελέσματα ιστοπαθολογικών πληροφοριών, όπως το σύστημα βαθμολόγησης Gleason, μέσω μη επεμβατικών απεικονιστικών εξετάσεων mpMRI, αξιοποιούνται για να φέρουν επανάσταση στην καθημερινή κλινική πρακτική και να επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση στην λήψη αποφάσεων και πιο συγκεκριμένα στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Η κοινοπραξία του INCISIVE, την οποία συντονίζει η Maggioli SpA, συγκροτείται από 26 οργανισμούς από 9 διαφορετικές χώρες (μπλε κουκκίδες): Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Σερβία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο.

Οι πιλοτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε 5 περιοχές:  στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Σερβία (κόκκινες τελείες).

Το INCISIVE φιλοδοξεί να παρέχει τη δυνατότητα  για ορθότερες και καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις, βελτιώνοντας την ευαισθησία και τη λεπτομερή καταγραφή των απεικονιστικών μεθόδων των καρκινικών νεοπλασιών, ακόμη και των μεθόδων χαμηλότερου κόστους, αυξάνοντας την ακρίβειά τους και τη θετική συνεισφορά τους στη διάγνωση, την πρόβλεψη, την εξέλιξη και την υποτροπή των κακοηθειών.

Τα κύρια αναμενόμενα ερευνητικά αποτελέσματα του INCISIVE είναι τα εξής

Τα μοντέλα του INCISIVE βασισμένα στη τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία ενισχύουν την επεξεργασία εικόνας και την ανάλυση δεδομένων, εστιάζοντας στη βελτίωση της ευαισθησίας και της ακρίβειας στη διάγνωση του καρκίνου.

Το πανευρωπαϊκό αποθετήριο εικόνων υγείας  του INCISIVE που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων και το οποίο ουσιαστικά θα επιτρέψει την υιοθέτηση τέτοιων λύσεων σε μεγάλη κλίμακα στη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου.

Η πλατφόρμα του INCISIVE, η οποία μέσα από τις καινοτομες προσεγγίσεις βιοπληροφορικής ανάλυσης θα παρέχει ασφαλείς και οικονομικά αποδεκτές  λύσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων , χωρίς την ανάγκη διατήρησης ακριβού εξοπλισμού.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος INCISIVE για τους χρήστες και η δημιουργία των εργαλείων με τρόπο «εύπεπτο» από το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών – επαγγελματίες υγείας, μηχανικούς Η/Υ και βιοπληροφορικάριους- προάγουν την ακριβή ανίχνευση, πρόβλεψη και παρακολούθηση του καρκίνου επιτρέποντας τη λήψη των πλέον ορθών αποφάσεων .

Ο μηχανισμός ανωνυμοποίησης των ιατρικών δεδομένων του INCISIVE με στόχο να καταστεί δεοντολογικά δυνατή  η κοινή χρήση και επεξεργασία αυτών.

Ένα σύνολο επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια υψηλού επιστημονικού κύρους και περιοδικά υψηλής απήχησης.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MEDICAL IMAGE PROCESSING DATA ANALYTICS, SECURITY ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΕΙΚΌΝΩΝ, ΑΣΦΆΛΕΙΑ  (Institute of Ccommunication & Computer Systems, Center for Research and Technology Hellas, Aristotle University of Thessaloniki, Fundació TIC Salut Social, Squaredev, University of Helsonki, University of Novisad, Centro Regionale ICT SCRL, Visaris D.O.O.), COMPLEX ICT SYSTEMS (Maggioli SpA, Telesto IOT Solutions LTD, European Dynamics Luxembourg SA, Innosystems LTD), HIGH PERFORMANCE CCOMPUTING (Barcelona Supercomputing Center), CANCER CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE (Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, Linac-Pet Scan Opco LTD, University of Rome Tor Vergata, University of Naples Federico II, Hellenic Cancer Society, Cyprus Association of Cancer Patients and Friends, University of Athens, Kingston University, Cyprus University of Technology), LEGAL AND ETHICAL ISSUES (Time.Lex), INNOVATION AND BUSINESS PLANNING (White Research, Medtronic Iberica SA).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://www.incisive-project.eu ή να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επικοινωνίας του έργου: contact@incisive-project.eu Twitter: @IncisiveEU LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/9022935/

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Horizon 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο  υπ’ αριθ. 952179 της συμφωνίας επιχορήγησης. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντικατοπτρίζει τη γνώμη των συγγραφέων της και δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει η παρούσα δημοσίευση.

Menu